УправлениеСтруктурата на управлението на проекта е:

 • Ръководител (Координатор)
 • Управителен Съвет
 • Ръководители на екипи
 • Ръководители на Работни Групи.

Ръководителят на проекта е отговорен за:

 • Цялостно техническо и финансово ръководство на проекта
 • Ефикасно администриране на проекта
 • Цялостна координация на дейностите
 • Комуникация с Фонд ”Научни Изследвания”
 • Подготовка на отчетите пред Фонд ”Научни Изследвания”

Управителен съвет се състои от Ръководителите на екипи, Ръководителите на работни групи, под председателството на ръководителя на проекта. Задачата му е да контролира разработването и изпълнението на проекта.

Управителният съвет се събира четири пъти годишно, както и при възникване на проблеми, които изискват незабавно разрешаване, като ще бъде отговорен за:

 • Управлението на проекта.
 • Ръководство и наблюдение на всички аспекти по време на разработването на проекта.
 • Взимане на решения по възникващи проблеми и конфликти.

Работните групи се формират в съответствие с работните пакети и работната програма на проекта. За всяка работна група се предвиждат двама ръководители - един от базовата организация Технически Университет - София и един от другите Университети - партньори, с цел по-висока ефикасност при реализиране на предвидените задачи.

Организационната структура на управлението на проекта включва:

Ръководител на проекта (Координатор на проекта). Ръководителят на проекта има опит в работата по организирането, разработването и изпълнението на научни проекти. Ръководителят отговаря за координиране на действията на партньорите и предлага и подготвя всички въпроси, свързани със изпълнение на дейностите. Особено внимание се отделя за съгласуване на задачите, които предполагат възможности за съвместно изпълнение, с цел мултиплициране на ефекта. Ръководителят отговаря за качественото изпълнение на дейностите, и на проекта като цяло. Той насрочва и ръководи функционалните заседания, свързани с разработването на методики, семинари, участие в конференции, обсъждане на научни материали и др. Той изготвя и подлага на обсъждане докладите и отчетите за работа по проекта. Ръководителят на проекта е и контактно лица за целия проект.

Ръководител на екипа за всеки от партньорите. Всеки от партньорите - Русенски Университет „Ангел Кънчев“ и Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, имат ръководител за работата по проекта, който отговаря за организацията на работата по проекта на съответния колектив, съгласува дейността с координатора на проекта и подготвя документите, необходими за общо представяне/отчитане на работата. Той организира, ръководи и отчита дейността на ниво партньор.

Счетоводител: Организира, ръководи и отчита цялостната финансова и счетоводна дейност, свързани с работата по проекта; следи за правилното изразходване на средствата, като се съобразява предимно с изискванията на програмата; подписва заявките за разходи и извършените разходи; подготвя документите за трудовите възнаграждения и извършва плащанията; изпълнява и други финансови и счетоводни дейности, свързани с работата по изпълнение на проекта. Счетоводното администриране на проекта се води за базовата и партньорските организации.

Технически сътрудник: Той е лицето за непрекъсната връзка и информация на базовата организация с партньорските организации. Извършва цялостната секретарска и офис дейности – контакти, съобщения, информации, набиране, оформяне, разпращане и получаване на писма, завеждане на документите и др.

Ръководители на работни групи по специализирани направления и приоритети (Работни пакети). Работните групи се формират съобразно с работните пакети за изпълнение на проекта и специфичната научно-изследователска работа. За всяка работна група се определят ръководители. Предвидени са следните работни групи, в съответствие с работната програма, работните пакети, тематиката и целите на проекта:

 • Моделиране на пътнически превози
  Работната група ще извършва фундаментални изследвания, свързани с моделиране и оптимизация на технологии за превоз в пътническия транспорт.

 • Моделиране на товарни и интермодални превози
  Работната група ще извършва фундаментални изследвания, свързани с моделиране и оптимизация на технологии за превоз в интермодалния транспорт.

 • Експерименти
  Работната група ще провежда експериментални изследвания, свързани с енергийната ефективност на превозите, наблюдения на транспортните потоци и допълнителна експериментална работа, свързана с темата на проекта.

 • Горива
  Работната група отговаря за изследвания на процесите на десулфуризация и деароматизация на газьолови фракции, получени от български суровини.

Ръководител на проекта

Проф. дтн инж. Светла Стоилова – Технически Университет - София

Ръководители на екипи от партньорските организации

 • Ръководител на екипа от Русенски Университет „Ангел Кънчев“ е проф. д-р инж. Велизара Пенчева
 • Ръководител на екипа от Университет „Проф.д-р Асен Златаров“ – Бургас е доц. д-р Йорданка Ташева

Ръководители на работни групи:

Работна група Моделиране на пътнически превози

 • Проф. дтн инж. Светла Стоилова – Технически Университет-София
 • Проф. д-р инж. Велизара Пенчева - Русенски Университет „Ангел Кънчев“

Работна група Моделиране на товарни и интермодални превози

 • Проф. дтн инж. Светла Стоилова - Технически Университет-София
 • Проф. д-р инж. Велизара Пенчева - Русенски Университет „Ангел Кънчев“

Работна група Експерименти

 • Проф. д-р инж. Лило Кунчев - Технически Университет-София
 • Доц. д-р инж. Асен Асенов - Русенски Университет „Ангел Кънчев“

Работна група Горива

 • Проф. д-р инж. Лило Кунчев - Технически Университет-София
 • Доц. д-р Йорданка Ташева - Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас