Работни пакетиПровеждането на фундаменталните научни изследвания включва следните работни пакети:

 • Работен Пакет 1 – Управление на проекта и развитие на научния потенциал
 • Цели: Ефективно управление на проекта, управление на качеството на резултатите, повишаване на научния потенциал на разработващия колектив, разширяване на международните връзки.
 • Работен Пакет 2 – Моделиране на пътнически превози
 • Цели: Фундаментални научни изследвания, свързани с разработване на многокритериална система за избор на транспортни технологии в пътническия транспорт
 • Работен Пакет 3 – Моделиране на товарни и интермодални превози
 • Цели: Фундаментални научни изследвания, свързани с разработване на многокритериална система за избор на транспортни технологии в товарния и интермодалния транспорт .
 • Работен Пакет 4 – Експериментални изследвания
 • Цели: Провеждане на експериментални изследвания. Проверка за адекватност. Установяване на връзки и зависимости, свързани с енергийната и екологична ефективност на превозите.
 • Работен Пакет 5 – Изследване на горива
 • Цели: Изследване влиянието на среднодестилатни горива от български суровини за увеличаване на екологичната им ефективност. Установяване на връзки и зависимости за подобряване на екологичните параметри на дизеловите горива.
 • Работен Пакет 6 – Разпространение на резултатите
 • Цели: Управление на качеството на резултатите, разпространение на информация и резултати от проекта към широката общественост и потенциални потребители