Отчет за изпълнение на етап 1 на проекта

Наименование на конкурса: Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2018 г.
Основна научна област: Технически науки
№ на договор: КП-06-Н27/12 от 11.12.2018г.
Начална и крайна дата на проекта: 11.12.2018 – 11.12.2021 г.
Заглавие на проекта: Моделиране и разработване на комплексна система за избор на технология за превоз в транспортна мрежа
Базова организация: Технически университет - София
Партньорски организации:
 1. Русенски университет „Ангел Кънчев“ – Русе
 2. Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас
Ръководител на проекта:
Доц. дтн инж. Светла Стоилова – Технически университет - София
Общ размер на отпуснатото финансиране за първи етап:
60000 лв.
Научни публикации по проекта:
Списък с публикации

Описание на очакваните резултати по проекта

Очакваните резултати от изпълнението на проекта могат да се систематизират в следните групи:

 • Увеличаване на научните знания и разработени нови методики. Разработване на комплексна методика за многокритериална оценка и избор на технология за превоз; установяване на нови факти и зависимости за изследваната система; установяване на взаимовръзката и степента на влияние на критериите върху избора на технология за превоз; разработени нови симулационни и математически модели, проведени нови експерименти и установени нови взаимовръзки, влияещи върху ефективността на превозите;
 • Увеличаване на знанията за транспортните технологии по транс-европейската транспортна мрежа (ТNТ-Т мрежата) при проведената теоретична и експериментална работа по разработените модели;
 • Увеличаване на знанията за влиянието на горивата за подобряване на екологичните параметри на превозите; оптимизиране на процесите на десулфуризация и деароматизация на газьолови фракции, получени от български суровини.
 • Повишавана на научния потенциал на колектива. По проекта ще бъдат публикувани публикации с Импакт фактор (Thomson Reuters) и/или Импакт ранг (Scopus);
 • Формиране на колектив, решаващ фундаментални научни задачи и извършващ изследвания в областта на организацията на транспорта. Формирани изследователски групи от учени по проблемите на екологията, енергийната, икономическата и социалната ефективност, моделирането и оптимизацията на превозите в транспорта;
 • Издигане на научното ниво на трите университета, като участници в изпълнението на проект за фундаментални научни изследвания, финансиран от Фонд „Научни изследвания“;
 • Издигане на научния имидж на членовете на колектива, чрез разпространението на резултатите от изпълнението на проекта в чужбина от чуждестранните участници – членове на научния екип;
 • Резултатите от научния проект ще могат да се използват при разработване на национални стратегии и програми, свързани с транспорта.

Екип на проекта

Екип на проекта

Постигнати резултати от изпълнението на проекта и кратък анализ на тяхната приложимост

 • Разработена е комплексна методология за многокритериална и многоцелева оценка на ефективността на транспортни технологии за превоз. Комплексната методология е експериментирана за транс-европейските железопътни коридори (TEN-T), преминаващи през територията на Република България. Изследвани са железопътен и интермодален транспорт. Предложени са ефективни схеми на организация на пътнически жп транспорт и на интермодален транспорт в железопътната мрежа на Република България.
 • Разработена е комплексна методология за многокритериален избор на ефективна транспортна технология в пътническия железопътен транспорт в условията на несигурност на пътникопотоците. Предложена е организация на междуградските превози в жп мрежата на Република България.
 • Разработена е методология за оценка на развитието на железопътните превози. Методологията е експериментирана за класиране на железопътният транспорт в държавите от Балканския регион.
 • Разработена е комплексна методология за оценка на развитието и производителността на железопътните пътнически превози. Методологията е експериментирана за класиране на държавите, през които преминава транс-европейският Ориент/Източно-Средиземноморски железопътен коридор. На тази база е направена оценка на развитието на железопътните превози в Република България.
 • Разработената комплексна методология за многокритериална и многоцелева оценка на ефективността на транспортни технологии за превоз е експериментирана и за градски условия. Проведено е изследване за оценка на маршрути от градския транспорт на София и на Русе.
 • Разработена е комплексна методология, основана на методите на многокритериалния анализ, за избор на местоположението на интермодален терминал. Комплексната методология е приложена за изследване на местоположението на интермодален терминал в гр. Русе, като са съпоставени пет варианта. Предложено е местоположение за изграждане на интермодален терминал в гр. Русе.
 • Разработена е комплексна методология, основана на методите на многокритериалния анализ, за избор на техническата съоръженост на интермодален терминал. Изследвани са три вида интермодални терминали за обслужване железопътен-автомобилен транспорт (малки, средни и големи), според броя на обработените интермодални единици, като за всеки от тях е предложена техническа съоръженост.
 • Разработени са симулационни модели за работата на интермодален терминал за железопътен и автомобилен транспорт. Моделите позволяват да се изследват различни видове терминали в зависимост от технически и технологични параметри. Изследването е експериментирано за интермодален терминал в Жилина, Словакия.
 • Разработена е методика за моделиране на работата на транспортен възел за пътнически превози с автобусен и железопътен транспорт. Изследването е експериментирано за условията на град Русе, като голям транспортен възел свързващ европейски пътища Е70 и Е85, и европейските транспортни коридори.
 • Разработена е методика за избор на ефективна организация на пътнически жп и автобусни превози по паралелни маршрути.
 • Разработена е методика за оптимизиране на взаимодействие на пътническите жп състави, които са необходими за изпълнение на разписанието на пътническите влакове. Методиката е експериментирана за условията на железопътната мрежа на Словакия.
 • Изследвано е влиянието на структурата на горивата за подобряване на екологичните им параметри. Специална суровина беше подложена на екстракция с разтворители, което представлява алтернативен метод за очистване на нефтени фракции от нежелани компоненти, в случая серни съединения и арени. Извършени са сравнителни лабораторни изпитвания на дизелов двигател при работа със стандартна проба газьол и полученото очистено гориво с ниско съдържание на сяра. Определени са мощностите, икономичните и токсичните показатели.
 • Разработените методологии, методики и постигнатите резултати са публикувани и индексирани в световни бази данни: Impact Factor Tomson Reuters: 4 публикации SJR Scopus: 16 публикации.
 • Разработените методологии, методики и получените резултати са приложими за усъвършенстване на организацията и ефективността на превозите. Експериментираното очистено гориво е приложимо за подобряване на екологичните параметри на дизелов двигател.

Пълния отчет за етап 1 можете да намерите тук: Отчет - етап 1