Екип на проекта

В работата по проекта участват Техническия университет - София, като базова организация, два партньорски университета - Русенски университет „Ангел Кънчев” – гр. Русе и Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас, както и учени от Университета в Жилина - Факултет по Управление и икономика на транспорта и съобщенията“, Словакия към базовата организация.

Ръководител на проекта е доц. дтн инж. Светла Стоилова от Факултета по транспорт на ТУ-София.

Екипът е съставен от 19 участници, от които 5 са докторанти, в т.ч. млади учени, 3-ма пост-докторанти и 4-ма учени от чужбина. Като цяло в състава на екипа по проекта 42% са млади учени, пост-докторанти и докторанти.

Екипът от ТУ - София включва преподаватели и докторанти от Факултета по транспорт – Катедра „Железопътна техника“ и катедра „Двигатели, автомобилна техника и транспорт“, както и двама преподаватели от Университета в Жилина, Словакия.

Екипът от партньорската организация - Русенски университет „Ангел Кънчев” е съставен от преподаватели и докторанти от Факултета по транспорт и Факултета по електротехника, електроника и автоматика.

В екипа на партньорската организация - Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ участват преподаватели и пост-докторанти от Факултет „Технически науки“, Катедра „Техника и технологии в транспорта“.

Участието на трите Университета в обединение от специалисти, както и привличането на учени от чужбина за индивидуално участие в проекта, е продиктувано от необходимостта от обединяването на по-широк кръг от научни работници за провеждане на фундаментално научно изследване. По този начин ще може да се обединят знанията на отделните учени и да се приложи системният подход при решаване на конкретни задачи. Всеки колектив има специфична област на научни изследвания, в която той е водещ, и тези знания и опит могат да се използват пълноценно и в рамките на целия колектив.

Техническият Университет – София и Русенският Университет „Ангел Кънчев“ имат опит в партньорството си при участие за разработване на научно-изследователски проекти и провеждане на научни изследвания. Част от членовете на екипа са участвали в съвместен колектив от двата университета по проект финансиран от Фонд „Научни изследвания“ (2010 г. – 2013 г.), свързан с приложение на усъвършенствана комуникационна система за енергийна ефективност на автовлакове в магистрални условия, завършил успешно.

Работата по проекта поставя началото и на сътрудничество с Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас.

Интегрирането на специалистите за работата по проекта дава възможност да се развие научна мрежа по проблемите на ефективни транспортни технологии.

Екип от Технически университет - София

Екипът от ТУ-София е съставен от преподаватели и докторанти от Факултета по транспорт - Катедра „Железопътна техника“ и Катедра „Двигатели, автомобилна техника и транспорт“ и има компетентност в областта на моделирането на транспортните потоци, оптимизационни и симулационни методи, моделиране и оптимизация на железопътните превози, изследване на логистични вериги, изследване на енергийната ефективност в транспорта, екологичен транспорт и изследване на вредните емисии.

В работата на проекта към екипа от ТУ-София са включени трима преподаватели и един докторант от Университета в Жилина, Факултет по Управление и икономика на транспорта и съобщенията“, Словакия - Assoc. Prof. Eng. PhD Martin Kendra, Assoc. Prof. Eng. PhD Juraj Čamaj, които имат богат опит в областта на транспорта и логистиката с участието си в международни проекти, финансирани от Европейската комисия Хоризонт 2020, Европейските структурни фондове, и национални научни проекти финансирани от Министерство на образованието, науката, научните изследвания и спорта на Словакия. Тяхното участие ще допринесе за популяризиране на научните изследвания провеждани от Техническия Университет-София, финансирани от Фонд „Научни изследвания“ сред международната академична общност. Участието на учените от чужбина в екипа на проекта ще спомогне за разширяване на обхвата на изследването и по някои от международните транспортни коридори.

В екипа на базовата организация Технически Университет-София участват:

 • Доц. дтн инж. Светла Стоилова – Ръководител на проекта
 • Проф. д-р инж. Лило Кунчев
 • Доц. д-р инж. Димитър Дичев
 • Гл.ас. д-р инж. Светослав Мартинов
 • Гл.ас. д-р инж. Евгени Соколов, пост-докторант
 • Маг. инж. Златин Георгиев, докторант, млад учен
 • Маг.инж. Михаил Пейчев, докторант, млад учен

Учени от чужбина с индивидуално участие към базовата организация

 • Assoc. Prof. Eng. PhD Martin Kendra- University of Žilina, Slovakia
 • Assoc. Prof. Eng. PhD Juraj Čamaj- University of Žilina, Slovakia
 • Eng. Martin Vojtek, PhD student - University of Žilina, Slovakia
 • Eng. Tomáš Skrúcaný, PhD - University of Žilina, Slovakia

Екип от Русенски университет „Ангел Кънчев” - Русе

Екипът от партньорската организация - Русенски университет „Ангел Кънчев” е съставен от преподаватели и докторанти от Факултета по транспорт и Факултета по електротехника, електроника и автоматика. Членовете на колектива от Русенския университет имат опит по извършване на емпирични изследвания, свързани с разход на гориво, изследване на екологичните параметри на транспортни средства и приложението на компютърни и комуникационни системи за контрол на енергийна ефективност.

В проекта Русенският университет е представен от:

 • Проф. д-р инж. Велизара Пенчева – Ръководител на екип
 • Доц. д-р инж. Асен Асенов
 • Доц. д-р инж. Цветелина Георгиева
 • Гл. ас. д-р инж. Димитър Грозев - пост-докторант
 • Маг. инж. Станимир Пенев - докторант, млад учен
 • Маг. инж. Надежда Паскова - докторант, млад учен

Екип от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас

В екипа на партньорската организация - Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ участват преподаватели и пост-докторанти от Факултет „Технически науки“, Катедра „Техника и технологии в транспорта“. Членовете на колектива имат опит в областта на изследването на структурата на горивата и на техните параметри за увеличаване на екологичната им ефективност.

В проекта Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ е представен от:

 • доц. д-р Йорданка Ташева – Ръководител на екип
 • д-р Антон Паличев – пост-докторант