Анотация


Основната цел на проекта е да се разработи комплексна методика за многокритериална оценка и избор на оптимална технология за превоз по маршрути в транспортна мрежа, с която да се постигне екологична и енергийна ефективност на превозите.

Постигането на целите на проекта се свеждат до решаването на следните основни задачи:

  • Дефиниране на броя и вида на критериите за оценка; математическо моделиране и разработване на комплексна методика за многокритериална оценка на ефективността на транспортни технологии за превоз;
  • Симулационно моделиране на технологичните процеси; провеждане на пътни изпитвания на автовлакове за добиване на нови знания и факти за екологичните им параметри; изследване на влиянието на структурата на горивата върху подобряване на екологичните им параметри;
  • Експериментиране на комплексната методика за транс-европейската транспортна мрежа (TEN-T) на Република България, обхващаща железопътен, автомобилен и интермодален транспорт;
  • Изследване на влиянието и анализ на чувствителността на критериите за оценка на връзките и зависимостите в изследваната система; моделиране на вероятностни състояния на изменение на транспортните потоци за получаване на нови знания за поведението на транспортната система;
  • Оценка на риска за изменението на оптималните решения.

Изследователските цели са свързани с ползването на инженерни познания в няколко области, като: моделиране и оптимизация на транспорта, транспортна техника, енергетика, икономика и екология, които съответстват на следните научни приоритетни области от националната стратегия за развитие на научните изследвания до 2020 г.: енергия, енергийна ефективност и транспорт: развитие на зелени и еко-технологии; нови материали и технологии.

Методите на изследването обхващат математическо моделиране; симулационно моделиране, многокритериален анализ; статистически, оптимизационни и експериментални методи.

Очакваните резултати се свеждат до:

  • Създаване на комплексна методика за многокритериална оценка и избор на технологии за превоз; установяване на взаимовръзката и степента на влияние на критериите върху избора на технология за превоз;
  • Получаване на експериментални резултати и факти от пътни изпитвания в реални условия, даващи основание за научно-обосновани изводи и нови факти за поведението на изследваната система;
  • Формиране на колектив, решаващ фундаментални научни задачи и извършващ изследвания в областта на организацията на транспорта.