Моделиране и разработване на комплексна система за избор на технология за превоз в транспортна мрежа

Основна научна област: Технически науки
Срок за изпълнение: 01.01.2019 г. - 31.12.2021 г.
Базова организация: Технически университет - София
Партньорски организации:
  1. Русенски университет „Ангел Кънчев“ – Русе
  2. Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас
Ръководител на проекта:
Проф. дтн инж. Светла Стоилова – Технически университет - София

Проектът съответства на следните научни приоритетни области:

  • Национална стратегия за развитие на научните изследвания до 2020 г.: енергия, енергийна ефективност и транспорт
  • Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014–2020 в тематичната област „Мехатроника и чисти технологии“, в частта: Съхранение и спестяване на енергия, еко мобилност - чисти технологии с акцент върху транспорта
  • Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ на Европейската комисия, в направленията „Транспорт и околна среда за създаване на устойчива транспортна система“
  • Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж „Европа 2020“ на Европейската комисия.

Проектът е насочен за фундаментални изследвания за превози в транспортна мрежа. В изследването за автомобилния транспорт, транспортната мрежа включва автомагистралите, а за железопътния транспорт - железопътните магистрали, които са жп линии, включени в Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T мрежа). Като се има предвид посоченото, във фундаменталните научни изследвания по проекта ще бъде изследвана TEN-T мрежата на територията на Република България, включваща пътна и железопътна инфраструктура.

Обхватът на фундаменталното научно изследване е избран с цел да се изследват и проучат транспортни технологии за превоз за направления, които са приоритетни за Европейския съюз, с оглед оперативната съвместимост на националната транспортна мрежа с европейската. Математическото моделиране и разработване на многокритериална система за оценка и избор на технология за превоз, както и изследването на връзки и зависимости на параметрите на оптимизация ще обхване транспортни технологии за превоз по железопътен, автомобилен и интермодален транспорт в транспортната мрежа. Изследването е свързано и с усъвършенстване на транспортните средства; подобряване на транспортната инфраструктура и организацията на транспортните процеси; математическо моделиране и оптимизация на транспортните процеси при организация на превозите.